NVWA tarief voor no show in 2023

Het afgelopen jaar is samen met de NVWA meermaals gesproken over de NVWA-tarieven. Een onderdeel van deze discussie waren een aantal wijzigingsvoorstellen voor de tarieven van import van veterinaire goederen. Deze voorstellen moeten leiden tot een verdere efficiency van de veterinaire keurketen. Een van de aangenomen voorstellen is een tarief op een 'no-show'. Per 1 januari krijgt de NVWA wettelijk de mogelijkheid om een tarief in rekening te brengen voor een no-show op een keurpunt. Het volgende artikel is toegevoegd aan de warenwetregeling:

 

Artikel 17a Warenwetregeling
1. Indien een ingediende aanvraag voor een controle als bedoeld in artikel 2, eerste lid, voor zover het een controle als bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdeel a, en derde lid, betreft of artikel 7, eerste lid, voor zover het een controle als bedoeld in artikel 7, tweede lid, onderdeel a, en derde lid, betreft niet is afgemeld op het in artikel 15, eerste lid, genoemde tijdstip, worden aan de aanbieder kosten van het niet of niet tijdig afmelden doorberekend.
2. De kosten, bedoeld in het eerste lid, bedragen:
• a. € 95,54 per aangemelde zending; en
• b. indien van toepassing € 78,21 voor een vergeefse reis van iedere met de controle belaste medewerker van de NVWA.
3. De kosten, bedoeld in het tweede lid, onderdeel b, worden niet in rekening gebracht indien de met de controle belaste medewerker van de NVWA op de grenscontrolepost of een ander controlepunt andere werkzaamheden kan verrichten.

Daarbij is de volgende toelichting van belang:

Invoeren nieuwe importtarieven
Voor de controles bij import van dierlijke producten wordt gerekend met een gewichtstarief (kg of ton). Het komt voor dat inspectiecentra zendingen ter keuring bij de NVWA aanvragen conform het NVWA-planningskader (één dag van te voren voor 14:00 uur), maar dat deze zendingen niet aankomen of niet of te laat worden afgemeld (vóór 14:00 uur één dag van te voren moeten zendingen afgemeld worden). De gemaakte kosten (als bedoeld in artikel 81 van de OCR) in de vorm van een vergeefse reis en/of onnodig ingeplande capaciteit werden tot op heden niet in rekening gebracht bij het individuele inspectiecentrum en werden omgeslagen in de kilogramtarieven en over alle zendingen verdeeld.
Ter bevordering van een efficiënt keuringsproces en een efficiënte inzet van de NVWA zijn twee nieuwe tarieven in de regeling opgenomen. Bij het niet afmelden of een te late afmelding van een zending, worden de volgende kosten in rekening gebracht bij het individuele inspectiecentrum:
• een vast tarief voor de kosten van personele inzet door de NVWA;
• een vast tarief voor een vergeefse reis.
Het in rekening brengen van deze kosten geldt ook voor aangevraagde werkzaamheden bij wederinvoer die niet of te laat worden afgemeld.
Het tarief voor de kosten van personele inzet door de NVWA dat in rekening wordt gebracht is gebaseerd op het uurtarief, waarbij wordt uitgegaan dat gemiddeld 3,7 zendingen per twee NVWA medewerkers per uur kunnen worden afgehandeld.

De kosten voor een vergeefse reis betreffen de kosten van de reisuren van de inspecteur en zijn/haar eventuele assistent en de toegerekende kosten van de voorbereiding van de controle. Het tarief voor een vergeefse reis wordt alleen in rekening gebracht als de reis vergeefs wordt gemaakt. Als het een aanvraag of meerdere aanvragen voor controles ten behoeve van een zending betref(t)(fen) en de betreffende zending(en) niet op het geplande moment worden aangeboden voor keuring én er verder geen andere zendingen op het inspectiecentrum ter keuring zijn aangeboden, worden de kosten voor de vergeefse reis in rekening gebracht.

Bij een vergeefse reis is altijd sprake van geen of een te late afmelding. In dat geval wordt het tarief van de vergeefse reis én een tarief voor geen of een te late afmelding in rekening gebracht. Bij geen of een te late afmelding zal niet altijd sprake zijn van een vergeefse reis waardoor - als geen vergeefse reis wordt gemaakt - alleen het tarief voor geen of te late afmelding in rekening wordt gebracht.

Overmacht
Het bedrijfsleven, de verschillende brancheorganisaties actief in de veterinaire keurketen waaronder Nekovri, hebben daarbij een overmachtsbepaling gedefinieerd om te voorkomen dat er een nota wordt verzonden voor een niet-verwijtbare no-show.

Deze definitie is terug te vinden in het volgende document: Definitie overmacht.

Evaluatie
Eind 2023 wordt de werking van de regeling als ook de definitie van overmacht geëvalueerd.

Contact

Luchthavenweg 59 VI
5657 EA Eindhoven
040 256 5263

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Schrijf u in voor onze nieuwbrief

Trotse partner van